Önümler

 • Alýumin-plastmassa kompozit paneli

  Alýumin-plastmassa kompozit paneli

  Alýumin kompozit paneli ACP ýaly gysga. Onuň üstü gaýtadan işlenýän we boýag bilen örtülen alýumin listden ýasalýar. Birnäçe tehniki amallardan soň alýumin listini polietilen ýadrosy bilen birleşdirip, täze material. Sebäbi ACP iki dürli düzülýär material (metal we metal däl), asyl materialyň (metal alýumin we metal däl polietilen) esasy aýratynlyklaryny saklaýar we asyl materialyň kemçiliklerini ýeňip geçýär, şonuň üçin lýuks we owadan, reňkli bezeg ýaly köp ajaýyp material öndürijiligini alýar; uv-çydamly, posdan goraýan, täsire garşy, ýangyna garşy, çyglylyga, ses çydamly, ýylylyga garşy,
  ýer titremesine garşy; ýeňil we aňsat gaýtadan işlemek, aňsat ýüklemek we aňsatlaşdyrmak. Bu çykyşlar ACP-ni ulanmagyň ajaýyp geljegine öwürýär.
 • Alýumin 3D ýadroly birleşdirilen panel

  Alýumin 3D ýadroly birleşdirilen panel

  Alýumin gasynlanan kompozit paneli, AL3003H16-H18 alýumin garyndy materialyny ulanyp, ýüz alýumin galyňlygy 0,4-1.Omm, aşaky alýumin galyňlygy 0,25-0.5mm, ýadro galyňlygy 0,15-0.3mm ulanylýar. ERPsystem dolandyryşy astynda awtomatiki önümçilik enjamlary. Suw tolkunynyň şekili, şol bir önümçilik liniýasyna sowuk basmak arkaly, termosetting goşa gurluşly rezin ulanyp, arka we aşaky alýuminiý arka görnüşinde ýapyşýar, ýelimleýiş güýjüni ýokarlandyrýar, metal panellere ajaýyp ýelmeşýär. durnukly we gurluşyk bilen şol bir durmuşy paýlaşyň.
 • Alýumin gasynlanan kompozit paneli

  Alýumin gasynlanan kompozit paneli

  Alýumin gasynlanan kompozit paneli, AL3003H16-H18 alýumin garyndy materialyny ulanyp, ýüz alýumin galyňlygy 0,4-1.Omm, aşaky alýumin galyňlygy 0,25-0.5mm, ýadro galyňlygy 0,15-0.3mm ulanylýar. ERPsystem dolandyryşy astynda awtomatiki önümçilik enjamlary. Suw tolkunynyň şekili, şol bir önümçilik liniýasyna sowuk basmak arkaly, termosetting goşa gurluşly rezin ulanyp, arka we aşaky alýuminiý arka görnüşinde ýapyşýar, ýelimleýiş güýjüni ýokarlandyrýar, metal panellere ajaýyp ýelmeşýär. durnukly we gurluşyk bilen şol bir durmuşy paýlaşyň.
 • alýumin bal ary kompozit paneli

  alýumin bal ary kompozit paneli

  Alýumin ary paneliniň ýokarky we aşaky aşaky plitalary we panelleri esasan ajaýyp 3003H24 garyndyly alýumin plastinkadan ýasalýar, ortasynda galyň we ýeňil bal ary ýadrosy bar.Paneliň ýerüsti bejergisi florokarbon, rolikli örtük, termiki geçiriş çap etmek, sim çyzmak we okislenme bolup biler;alýumin bal ary paneli hem ýelmeýän we ot geçirmeýän tagta, daş we keramika bilen birleşdirilip bilner;alýumin plastinkasynyň galyňlygy 0,4mm-3.0mm.Esasy material altyburç 3003 alýumin bal ary ýadrosy, alýumin folga galyňlygy 0,04 ~ 0.06mm, gapdal uzynlygy 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm.
 • Alýumin rulonlary

  Alýumin rulonlary

  Alýumin rulon, guýma we togalanýan degirmen tarapyndan togalanandan, uzaldylandan we düzedilenden soň dik we keseligine uçýan gyrkymlara sezewar edilýän metal önümdir.
 • PE we PVDF örtük ACP

  PE we PVDF örtük ACP

  4 * 0.30mm
  PVDF örtük
  Döwülmedik ýadro
  ALUMINUM KOMPOSIT PANELI
 • Nano öz-özüni arassalaýan alýumin kompozit paneli

  Nano öz-özüni arassalaýan alýumin kompozit paneli

  Adaty florokarbon alýumin-plastmassa paneliniň öndürijilik artykmaçlyklarynyň esasynda hapalanmak we öz-özüni arassalamak ýaly öndürijilik görkezijilerini optimizirlemek üçin ýokary tehnologiýaly nano örtük tehnologiýasy ulanylýar.Tagtanyň üstüni arassalamak üçin ýokary talaplar bilen perde diwar bezegi üçin amatly we uzak wagtlap owadan saklap bilýär.

 • Reňkli florokarbon alýumin kompozit paneli

  Reňkli florokarbon alýumin kompozit paneli

  Reňkli (kameleon) Florokarbon alýumin-plastmassa paneliniň parlaklygy, garylan tebigy we näzik görnüşden emele gelýär.Üýtgeýän reňki sebäpli atlandyrylýar.Önümiň üstü, ýagtylyk çeşmesiniň we görnüş burçunyň üýtgemegi bilen dürli owadan we reňkli merjen effektlerini görkezip biler.Esasanam ýapyk we açyk bezeg, täjirçilik zynjyry, sergi mahabaty, awtoulag 4S dükany we beýleki bezeg we köpçülik ýerlerinde görkezmek üçin has amatlydyr.
 • B1 A2 ýangyna garşy alýumin kompozit paneli

  B1 A2 ýangyna garşy alýumin kompozit paneli

  B1 A2 ýangyna garşy alýumin kompozit paneli, diwar bezegi üçin ýokary derejeli ýangyn geçirmeýän materialyň täze görnüşidir.Bu örtülen alýumin plastinkadan we polimer ýelimleýji film (ýa-da gyzgyn eriş ýelimi) bilen gyzgyn basmak arkaly örtülen alýumin plastinkadan we ýörite ýangyn saklaýjy polietilen plastmassa ýadro materialyndan ybarat täze metal plastmassa birleşýän materialdyr.Ajaýyp görnüşi, owadan modasy, ýangyndan goramak we daşky gurşawy goramak, amatly gurluşyk we beýleki artykmaçlyklary sebäpli häzirki zaman perde diwar bezegi üçin täze ýokary derejeli bezeg materiallarynyň ajaýyp geljegi bar diýlip hasaplanýar.
 • Alýumin list önümi

  Alýumin list önümi

  Köp reňkler häzirki zaman binanyň reňklere bolan talaplaryny kanagatlandyryp biler. PVDF örtügi bilen reňk solmaz, durnuksyz. Mundan başga-da, PVDF örtügi hapalanmak meselelerine boýun bolmak kyn, şonuň üçin uzak wagtlap arassa saklap bilýär we saklamak aňsat. Lighteňil öz-özüňe agram, ýokary güýç, ýokary ýel garşy basyş ukyby. Simpleönekeý gurnama gurluşy bilen we dizaýn edilip bilner egrilik, köp gatlamak ýaly dürli görnüşlere. Bezeg täsiri gaty gowy.
 • Deşikli alýumin şkaf

  Deşikli alýumin şkaf

  Deşikli alýumin şkafy, alýumin şkafyň arassalanan önümidir.Germaniýadan getirilen awtomatiki san gözegçilik enjamy, alýumin şkafynyň dürli çylşyrymly deşik şekilleriniň gaýtadan işlenilmegini aňsatlyk bilen amala aşyryp biler, müşderiniň dürli deşik şekillerine, tertipsiz deşik diametrlerine we alýumin şkafynyň deşikleriniň ýuwaş-ýuwaşdan üýtgeýän deşiklerine bolan talaplaryny kanagatlandyryp biler, zarba urmagyň takyklygyny üpjün etmek, binagärlik dizaýnynyň ýokary standartlaryna laýyk gelmek we binagärlik dizaýnynyň innowasiýa ideýalaryny doly beýan etmek.
 • 4D imitasiýa agaç dänesi alýuminiý şkaf

  4D imitasiýa agaç dänesi alýuminiý şkaf

  4D imitasiýa agaç dänesi alýuminiý şkaf, ýokary derejeli ýokary güýçli garyndy alýumin plastinkadan, halkara ösen täze nagyş bezeg materiallary bilen örtülendir.Bu nagyş ýokary derejeli we ajaýyp, reňki we gurluşy ömürlik, nagyş berk we könelişen, düzüminde formaldegid, zäherli we zyýanly gaz çykarylyşy ýok, şonuň üçin aladalanmak hökman däl Bezegden soň boýag we ýelim sebäpli döreýän ys we beden şikesleri.Gradeokary derejeli binanyň bezegi üçin ilkinji saýlaw.
12Indiki>>> Sahypa 1/2