Giperboliki alýumin şkaf

Gysga düşündiriş:

Giperbolik alýumin şkafy daşky görnüşi görkezmek effektine eýe, şahsylaşdyrylan binalary döredip biler we gurluşyk tarapynyň şahsylaşdyrylan gurluşyk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli müşderiniň talaplaryna laýyklykda dizaýn edilip we işlenip bilner.Jübüt egrilik alýumin şkafy, içerki suw geçirmeýän we möhürleýji bejergini kabul edýär, şonuň üçin has gowy suw geçirmeýän ýerine ýetirijiligini üpjün edýär.Şeýle hem, giperboliki alýuminiý şkafyň üstünde ulanylyp bilner, görüş täsirini hasam güýçlendirmek üçin dürli boýag reňklerini sepiň.Giperboliki alýumin zynjyryny öndürmek has kyn, enjamyň takyklygyna we tehniki işgärleriň işleýiş talaplaryna garanyňda ýokary, şonuň üçin giperboliki alýumin zynjyry güýçli tehniki mazmuna eýe.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giperboliki alýumin şkaf

Haryt barada umumy maglumat:
Giperbolik alýumin şkafy daşky görnüşi görkezmek effektine eýe, şahsylaşdyrylan binalary döredip biler we gurluşyk tarapynyň şahsylaşdyrylan gurluşyk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli müşderiniň talaplaryna laýyklykda dizaýn edilip we işlenip bilner.Jübüt egrilik alýumin şkafy, içerki suw geçirmeýän we möhürleýji bejergini kabul edýär, şonuň üçin has gowy suw geçirmeýän ýerine ýetirijiligini üpjün edýär.Şeýle hem, giperboliki alýuminiý şkafyň üstünde ulanylyp bilner, görüş täsirini hasam güýçlendirmek üçin dürli boýag reňklerini sepiň.Giperboliki alýumin zynjyryny öndürmek has kyn, enjamyň takyklygyna we tehniki işgärleriň işleýiş talaplaryna garanyňda ýokary, şonuň üçin giperboliki alýumin zynjyry güýçli tehniki mazmuna eýe.Lighteňil agram, gowy berklik, ýokary güýç, ýangyna garşy we çyglylyga, amatly gurnama we tehniki hyzmat we uzak ömrüň aýratynlyklaryna eýe.
Özboluşly ýaý görnüşi, adaty alýuminiý şkafyň peýdasy ýok egrilen ýerüsti binalary düzýär.Daşarky diwar bezeginiň çyzyklary diwardan käbir egri egrileriň dizaýnyna geçýänligi sebäpli, çeýe we üýtgäp bilýän çeper atmosferany görkezýär.

Önüm aýratynlyklary:
1. Egrilen ýüzüň gözelligini görkezýän üýtgeşik görnüş;
2. Galyňlygy, görnüşi we üstki örtügi özleşdirilip bilner;
3. Reňk, agaç dänesi we daş dänesi giňden elýeterlidir we bezeg täsiri owadan;
4. Öz-özüňi gowy arassalamak, reňklemek aňsat däl, arassalamak we saklamak aňsat, az çykdajy;
5. Adamlaşdyrylan gurluş dizaýny, amatly ýüklemek we düşürmek, aňsat gurnamak we gurmak;
6. Ajaýyp hil, çydamly, uzak hyzmat ömri, ýokary çykdajyly öndürijilik;
7. Daşarky örtük birmeňzeş, ýalpyldawuk, könelmäge we çyzmaga çydamly, solmak aňsat däl;
8. Daşky gurşawy goramak üçin peýdaly bolan gaýtadan işlenip we gaýtadan işlenip bilner.

Goýmalar:
Keselhanalarda, metrolarda, stansiýalarda, howa menzillerinde, muzeýlerde, konferensiýa zallarynda, ýokary derejeli myhmanhana lobbilerinde we ş.m. giňden ulanylýar;


  • Öňki:
  • Indiki: